Đối với diện EB2.NIW, tôi cần nộp thư giới thiệu từ chuyên gia trong ngành. Nội dung trong thư bao gồm những gì ?

Thân chào chị Ngọc, Chuyên gia di trú Mỹ có phản hồi như sau:

Trong thư giới thiệu cần bao gồm các yếu tố sau:

  • Mối quan hệ của chuyên gia với đương đơn
  • Tầm quan trọng quốc gia về nỗ lực của đương đơn
  • Hồ sơ theo dõi thành công của đương đơn
  • Khả năng cụ thể của ứng viên để thực hiện các yêu cầu của dự án
  • Tham chiếu đến bất kỳ tài liệu có liên quan đã xuất bản do đương đơn cung cấp
  • Sự hỗ trợ của chuyên gia đối với kế hoạch dự án của đương đơn

Trong thư của họ, các chuyên gia có thể chứng thực tính cấp thiết của dự án được đề xuất, cho thấy sự tin cậy đối với tuyên bố của đương đơn rằng việc miễn trừ yêu cầu chứng nhận lao động sẽ là một lợi ích cho Hoa Kỳ. Những lá thư này cũng có thể củng cố tuyên bố của đương đơn rằng họ “có vị trí tốt” để thực hiện thành công nỗ lực của mình.

Liên hệ Close
Đăng ký