USCIS gia hạn hiệu lực Đơn I-693 – Hồ sơ khám sức khỏe xin thẻ xanh

date 31/08/2021
date 1718

Từ ngày 12 tháng 8 năm 2021, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tạm thời gia hạn hiệu lực của Đơn I-693 từ 2 năm lên 4 năm, biện pháp này được đưa ra nhằm giải quyết sự chậm trễ trong quá trình xử lý hồ sơ thẻ xanh trong đại dịch COVID-19. USCIS sẽ tiếp tục ưu tiên xử lý hồ sơ thẻ xanh dựa trên việc làm cũng như cải thiện tốc độ xử lý hồ sơ. 

Một số trường hợp được gia hạn Đơn I-693:

  • Đơn I-693 có chữ ký của bác sĩ khám sức khỏe do USCIS chỉ định cho đương đơn xin thẻ xanh, không quá 60 ngày kể từ ngày ký cho đến trước thời điểm nộp Đơn I-485.
  • Đơn I-693 đã được bác sĩ khám sức khỏe ký không quá 4 năm.
  • Kết quả Đơn I-485 được ban hành kể từ 30 tháng 9 năm 2021 trở về trước.

Bên cạnh đó, USCIS cũng khuyến nghị đương đơn nên nộp đồng thời Đơn I-693 và I-485 để giảm thiểu sự chậm trễ trong trường hợp viên chức USCIS có đưa ra Yêu cầu Bổ sung Bằng chứng (RFE) cho I-693.

Thông tin về Đơn I-693

Các cá nhân nộp đơn xin thẻ xanh cần kiểm tra sức khỏe và thực hiện tiêm chủng cho các loại bệnh theo quy định trước khi trở thành thường trú nhân Mỹ. Hồ sơ khám sức khỏe được thực hiện thông qua mẫu Đơn I-693, ký xác nhận bởi bác sĩ do USCIS chỉ định.

Thông thường, Đơn I-693 có hiệu lực trong 2 năm kể từ ngày bác sĩ ký vào biểu mẫu nếu ngày ký không quá 60 ngày trước khi nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú.

Liên hệ Close
Đăng ký