Các Điều Khoản Đáng Chú Ý Của Đơn I-526

date 04/02/2022
date 362

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm Thẻ Xanh thông qua chương trình thị thực EB-5, bước đầu tiên của quy trình là lựa chọn một dự án và thực hiện đầu tư theo yêu cầu chương trình.

Để nhận được thị thực EB-5 và bắt đầu con đường hướng tới việc lấy Thẻ Xanh và Quốc tịch, bạn phải nộp Đơn I-526 , Đơn xin Nhập cư cho Doanh nhân Nước ngoài, cùng với các bằng chứng kèm theo để chứng minh cho các yêu cầu của chương trình với Sở Di Trú và Nhập Tịch Mỹ (USCIS). USCIS đánh giá và xét duyệt đơn I-526 bằng cách xem xét các tiêu chí sau:

các điều khoản đáng chú ý của đơn i-526

Việc đầu tư được thực hiện trong một Doanh Nghiệp thương mại mới.

Là một nhà đầu tư EB-5, bạn phải chứng minh rằng khoản đầu tư của bạn được đầu tư vào một doanh nghiệp “mới”. Doanh nghiệp thương mại mới (NCE) là một doanh nghiệp kinh doanh sinh lợi nhuận được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990, và được thành lập để tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp liên tục, bao gồm nhưng không giới hạn: quan hệ đối tác (chung hay tư nhân), liên doanh, sở hữu riêng, công ty mẹ, quỹ tín thác thương mại, công ty hoặc tổ chức khác có thể thuộc sở hữu tư nhân hoặc quốc doanh. 

Định nghĩa này bao gồm một doanh nghiệp thương mại (và không bao gồm hoạt động phi thương mại, chẳng hạn như điều hành và sở hữu nhà ở cá nhân) bao gồm công ty mẹ và các công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của nó, với điều kiện mỗi công ty đều tham gia vào một hoạt động vì lợi nhuận được hình thành để tiến hành liên tục hoạt động kinh doanh hợp pháp. 

Trong mô hình Trung tâm Khu vực, doanh nghiệp thương mại mới là quỹ mà người nước ngoài đầu tư. Thông thường quỹ có hình thức là công ty hợp danh hữu hạn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp không qua Trung tâm khu vực, doanh nghiệp thương mại mới là doanh nghiệp nơi người nước ngoài đầu tư và doanh nghiệp tạo ra việc làm cho người lao động Hoa Kỳ.

Đầu tư số vốn tối thiểu theo yêu cầu

Bộ đơn tham gia đầu tư diện EB-5 phải bao gồm các  bằng chứng đương đơn đã đầu tư số vốn tối thiểu cần thiết. Trong cả hình thức đầu tư qua trung tâm khu vực và đầu tư trực tiếp, khoản đầu tư bắt buộc tối thiểu là 800.000 đô la nếu dự án hoặc NCE (tương ứng) nằm trong Khu Vực Việc Làm Mục Tiêu (TEA) . Nếu dự án hoặc NCE nằm ngoài Khu Vực Việc Làm Mục Tiêu thì số tiền đầu tư tối thiểu là 1,05 triệu đô la Mỹ.

USCIS hy vọng các khoản tiền của nhà đầu tư sẽ được cam kết với các doanh nghiệp là không thể thu hồi. Các khoản tiền này phải ở trong tình trạng “rủi ro” và được doanh nghiệp thương mại mới sử dụng để tạo việc làm. 

Nguồn vốn đầu tư hợp pháp

Các khoản tiền được sử dụng cho khoản đầu tư EB-5 phải được kiếm một cách hợp pháp. Nhà đầu tư phải chứng minh đầy đủ nguồn gốc của khoản đầu tư 800.000 đô la hoặc 1,05 triệu đô la Mỹ và sau đó chuyển các khoản tiền này từ nhà đầu tư ở nước ngoài vào doanh nghiệp thương mại mới. Các nguồn tiền phổ biến là: thu nhập từ lương, phân chia từ doanh nghiệp hoặc đầu tư, bán tài sản, thế chấp tài sản cá nhân thuộc sở hữu của nhà đầu tư hoặc quà tặng từ bên thứ ba.

Nếu nhà đầu tư nhận một món quà là nguồn tiền, thì người tặng quà phải chứng minh đầy đủ số tiền của họ cuối cùng đã trở thành khoản đầu tư. Các khoản tiền kiếm được hoặc có được ở Hoa Kỳ trong khi nhà đầu tư không có quyền thường trú nhân không được coi là nguồn tiền hợp pháp. 

nguồn vốn đầu tư eb5

Sự tham gia của nhà đầu tư vào Doanh Nghiệp Thương Mại mới

Nhà đầu tư dự kiến ​​sẽ tham gia vào doanh nghiệp thương mại mới thông qua quản lý hàng ngày hoặc bằng cách hỗ trợ xây dựng chính sách kinh doanh của doanh nghiệp. Trong hình thức đầu tư qua trung tâm khu vực, các nhà đầu tư EB-5 được tổ chức dưới dạng quan hệ đối tác hữu hạn thường có các quyền và nghĩa vụ dành cho các đối tác hữu hạn theo Đạo luật đối tác hữu hạn của tiểu bang. Điều này cũng đúng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Mức độ tham gia này đủ cho các mục đích của chương trình EB-5. Trong hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư có thể quản lý doanh nghiệp hoặc hoạch định chính sách cho doanh nghiệp bằng cách đóng vai trò là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thực hiện quyền kiểm soát biểu quyết đối với doanh nghiệp hoặc cung cấp thông tin đầu vào về các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

Tạo việc làm

Doanh nghiệp thương mại mới phải tạo ít nhất 10 công việc làm toàn thời gian cho các nhân viên đủ tiêu chuẩn cho mỗi nhà đầu tư EB-5. Trong bối cảnh đầu tư trực tiếp, 10 việc làm được tạo ra phải là toàn thời gian (35 giờ trở lên mỗi tuần), cố định và dành cho nhân viên W-2 của doanh nghiệp thương mại mới. Định nghĩa này không bao gồm nhà đầu tư EB-5, gia đình nhà đầu tư EB-5 (vợ / chồng và con cái dưới 21 tuổi) hoặc bất kỳ người nước ngoài không định cư nào.

Tại thời điểm nộp đơn I-526, nếu các vị trí công việc chưa được thiết lập, kế hoạch kinh doanh toàn diện phải có mô tả đầy đủ về kế hoạch tuyển dụng nhằm cho thấy các vị trí đó sẽ được tạo ra và khi nào các vị trí đó sẽ được lấp đầy.

Trong hình thức đầu tư qua trung tâm khu vực, để cho thấy doanh nghiệp thương mại mới đáp ứng yêu cầu tạo việc làm theo luật định, trong bản kiến nghị phải cho thấy khoản đầu tư sẽ tạo ra các vị trí làm việc toàn thời gian cho ít nhất 10 người, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua doanh thu có được từ dự án của trung tâm khu vực. Số lượng việc làm gián tiếp được tạo ra thông qua đầu tư vốn của nhà đầu tư EB-5 dựa trên kế hoạch kinh doanh và phân tích kinh tế chi tiết. Đơn kiến nghị EB-5 phải có bằng chứng, dưới dạng một báo cáo kinh tế, để chỉ ra rằng 10 việc làm gián tiếp sẽ được tạo ra cho mỗi nhà đầu tư trong dự án.

Kết luận

Nếu các yêu cầu này được đáp ứng, đơn I-526 sẽ được chấp thuận. Nếu nhà đầu tư và gia đình ở nước ngoài, họ sẽ nộp đơn xin thị thực nhập cư tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước sở tại. 

Khi nhà đầu tư cùng gia đình nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực EB-5, họ sẽ trở thành thường trú nhân có điều kiện của Hoa Kỳ. Nếu nhà đầu tư và gia đình của mình đang ở Hoa Kỳ, họ có thể đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng cư trú thành thường trú nhân có điều kiện. Quyền Thường trú nhân có điều kiện được cấp sau hai năm, và khi kết thúc hai năm, nhà đầu tư và gia đình phải nộp Mẫu đơn  I-829 để loại bỏ các điều kiện đó. Khi đó, nhà đầu tư cần phải chứng minh doanh nghiệp thương mại mới được duy trì trong thời gian thường trú có điều kiện, khoản đầu tư của họ được duy trì trong thời gian thường trú có điều kiện trên và đã tạo ra 10 việc làm toàn thời gian.

Để nhận được tư vấn về các diện định cư Mỹ EB5/EB1/EB2/EB3/L1, vui lòng liên hệ US Direct IMM

Xem thêm:

Tương Lai EB5 Sau Khi Dự Luật Mới Được Ban Hành

Những Điểm Đổi Mới Trong Chính Sách Visa EB5

L1 và EB5: Đâu Là Giải Pháp Tốt Hơn Để Lấy Thẻ Xanh Mỹ?

Liên hệ Close
Đăng ký