Các Trung Tâm Vùng EB-5 Mở Cửa Trở Lại

date 11/10/2022
date 569

Vince Chhabria, Thẩm Phán quận Hoa Kỳ, đã ra lệnh ban hành lệnh sơ bộ trên toàn quốc trong vụ kiện của trung tâm khu vực Behring so với Mayorkas, dẫn đến việc chương trình trung tâm vùng EB5 mở cửa trở lại cho các dự án, trung tâm khu vực và nhà đầu tư. IIUSA đã đưa ra một trường hợp pháp lý để đề nghị cứu trợ cho mọi trung tâm khu vực và Thẩm phán đã chấp nhận điều đó, điều đó có nghĩa là chương trình trung tâm khu vực EB-5 đã được mở lại.

trung tâm vùng eb5 mở cửa trở lại

Chi tiết về quyết định của Thẩm phán

USCIS cho rằng tất cả các trung tâm khu vực đã chấp thuận các chỉ định trung tâm khu vực bị mất trước đây sau khi thông qua luật EB-5 và quyết định của Thẩm phán đã đảo ngược điều này.

Lệnh của ông đảm bảo rằng mọi trung tâm khu vực được chỉ định trước đây sẽ vẫn được chỉ định và cho phép hoạt động cho đến khi vụ kiện được quyết định hoặc cho đến khi USCIS thực hiện một quy trình theo Đạo luật Thủ tục Hành chính liên quan đến tình trạng của các vùng EB5 mở cửa trở lại theo luật mới.

Quyết định các trung tâm vùng EB5 mở cửa trở lại có thể có những ảnh hưởng gì ?

Tất cả các trung tâm khu vực đã được chỉ định trước đây có thể nộp đơn xin phê duyệt dự án I-956F ngay lập tức. Bất kỳ nhà đầu tư nào trong các dự án như vậy đều có thể nộp đơn I-526. Các nhà đầu tư có thể làm điều này  khi việc nộp đơn xin phê duyệt dự án I-956F hoàn tất — việc phê duyệt là không cần thiết.

Các trung tâm khu vực sẽ không cần nộp mẫu I-956 để tài trợ cho một dự án hoặc thu hút các nhà đầu tư vì quyết định của Thẩm phán cho phép họ vẫn được phép hoạt động. Họ cũng sẽ không cần chờ phê duyệt nếu các trung tâm khu vực này đã nộp mẫu I-956 trước khi có quyết định này của Thẩm phán.

Trung tâm khu vực có thể làm gì ?

Tốt nhất là các trung tâm khu vực có cuộc thảo luận với các luật sư nhập cư tương ứng của họ để thiết lập những điều sau:

Liệu họ có nên tiếp tục nộp đơn I-956F cho một dự án cụ thể hay không

Nếu họ muốn có các nhà đầu tư tham gia và liệu mỗi nhà đầu tư này có nên nộp đơn I-526 hay không

Tất cả các bước này sẽ cần phải tuân theo Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022. Điều này bao gồm các điều khoản tuân thủ về chứng khoán và tiếp thị. Họ cũng phải cung cấp các tài liệu có thể giải thích các vấn đề tiềm ẩn và rủi ro có thể xảy ra từ quá trình tố tụng theo lệnh trên toàn quốc.

Tương lai khả dĩ của quyết định các trung tâm vùng EB5 mở cửa trở lại này là gì ?

Tổng kết lại, USCIS vẫn phải chấp nhận quyết định vùng EB5 mở cửa trở lại của Thẩm phán. Tất nhiên, USCIS có thể kháng nghị quyết định này hoặc tạo ra một “quy trình hợp lý” theo gợi ý của Thẩm phán, hoặc USCIS có thể cố gắng bảo vệ vụ kiện. Tuy nhiên, điều đó có thể không xảy ra nếu xét đến những gì đã được thảo luận bởi Thẩm phán.

Liên hệ Close
Đăng ký