Cập Nhật Quy Trình Xử Lý Đơn I-485 Từ USCIS

date 13/04/2022
date 1036

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã chỉ định Trung tâm Dịch vụ Nebraska (NSC) và Trung tâm Dịch vụ Texas (TSC) ngừng xét xử tất cả các đơn I-485 diện việc làm (EB) trừ những hồ sơ thuộc diện ưu tiên định cư thứ 4 (fourth preference) (người lao động tôn giáo, người nhập cư dưới tuổi thành niên, v.v.)…

Mục tiêu là để đẩy nhanh quá trình xử lý các đơn đăng ký chuyển diện định cư (AOS) diện việc làm đang tồn đọng. NSC và TSC đã bắt đầu chuyển đơn đăng ký AOS đến Trung tâm Phúc lợi Quốc gia (NBC) ở Lee’s Summit, Missouri. Lưu ý rằng các trường hợp diện EB được chuyển đến NBC sẽ được các văn phòng địa phương của USCIS tiếp nhận cho lần xét duyệt cuối, có thể bao gồm phỏng vấn visa nếu cần thiết. Một số trường hợp miễn phỏng vấn và đủ điều kiện có thể được xét ngay  tại NBC. Các trường hợp đơn I-485 diện việc làm đã có viên chức sẽ tiếp tục được xét xử tại NSC và TSC, cũng như Yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE) đã được ban hành.

Các thông tin khác liên quan đến việc cập nhật này

  • Trung tâm Dịch vụ có kế hoạch chuyển những đơn I-485 có sẵn thị thực với các đơn I-140 đã được duyệt và làm xong sinh trắc học. Cùng với việc kiểm tra an ninh được thực hiện tại FOD để đưa ra xét duyệt cuối cùng trong năm 2022.
  • Quy trình gửi câu hỏi thông qua Trung tâm liên hệ hoặc hệ thống trực tuyến không có gì thay đổi
  • Các hồ sơ diện việc làm đã chuyển đến NBC thường sẽ được chuyển tiếp cho các văn phòng địa phương để thực hiện bước xét duyệt cuối, đương đơn phải tham gia phỏng vấn nếu được yêu cầu. 
  • Đối với các trường hợp được miễn phỏng vấn và đủ điều kiện xét duyệt trước đó, thì bước xem xét cuối cùng sẽ được thực hiện tại NBC
  • Ưu tiên hàng đầu của USCIS là xét duyệt đơn I-485 diện định cư việc làm. Do đó, USCIS dự kiến ​​sẽ sử dụng một số lượng đáng kể thị thực hiện có trong năm 2022.

Xem thêm :

Toàn bộ về quy trình chuyển diện định cư 

Liên hệ Close
Đăng ký