Việc Lùi Ngày Ưu Tiên Phê Duyệt Ảnh Hưởng Đến Đơn I485?

Bản tin thị thực tháng 10 năm 2022 đã mang đến tin không vui cho nhiều đơn xin thị thực định cư diện việc làm. Việc lùi ngày ưu tiên phê duyệt chắc chắn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi và lo ngại từ công dân nước ngoài về việc điều chỉnh đơn I485 đang chờ xử lý. 

Việc lùi ngày phê duyệt có ảnh hưởng đến các đơn I485

Nguyên nhân của việc lùi ngày ưu tiên phê duyệt

Bản tin thị thực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) chịu trách nhiệm ước tính việc sử dụng số thị thực nhập cư dự kiến trong các danh mục gia đình và việc làm (EB) khác nhau. 

Nhìn chung, số thị thực nhập cư sẽ được chuyển tiếp vào đầu năm tài chính (FY) trừ khi DOS tin rằng số lượng đơn I485 đang chờ xử lý và / hoặc các trường hợp thị thực nhập cư trong một danh mục cụ thể vượt quá số thị thực nhập cư có sẵn cho năm tài chính sắp tới.

Đối với năm tài chính 2023, bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, DOS đã xác định rằng nếu không có sự lùi lại đối với một số diện visa nhất định, chẳng hạn như các đơn diện EB2 từ Ấn Độ, tất cả số thị thực nhập cư sẽ được sử dụng trong vòng vài tuần khi bắt đầu năm tài chính. Điều này sẽ vi phạm quyền hạn của Quốc hội về việc sử dụng số thị thực nhập cư trong năm tài chính.

Các biện pháp bảo vệ cho con cái đi cùng bị quá tuổi

Nếu đơn I485 của con cái đi cùng được nộp dựa trên ngày giới hạn ngày ưu tiên xét duyệt đang có sẵn, đứa trẻ đó thường được bảo vệ trong trường hợp bị quá tuổi. Điều này đúng, ngay cả khi ngày ưu tiên bị lùi lại sau đó

Không có biện pháp bảo vệ nào như vậy được cung cấp nếu I485 được nộp dựa trên ngày ưu tiên hiện có trong biểu đồ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, nếu I485 được nộp dựa trên Biểu đồ B và ngày ưu tiên của cha mẹ chính sau đó trở thành hiện hành trên Biểu đồ A trước khi đứa trẻ già đi, thì đứa trẻ sẽ được bảo vệ, ngay cả khi những ngày sau đó bị lùi lại.

Điều đó nói lên rằng, các quy tắc chi phối các biện pháp bảo vệ trẻ ngoài độ tuổi phụ thuộc rất phức tạp và phần lớn vượt ra ngoài phạm vi của bài viết này.

AC21 vẫn khả dụng, nhưng không được nộp đơn đồng thời

Theo Đạo luật về năng lực cạnh tranh của Mỹ trong thế kỷ 21 (AC21), một công dân nước ngoài có thể chuyển đến một vị trí có cùng phân loại nghề nghiệp hoặc tương tự như vị trí được quy định trong chứng nhận lao động PERM cơ bản hoặc đơn I-140 (nếu không PERM là bắt buộc) sau khi I-485 đã được chờ xử lý trong ít nhất 180 ngày. Khả năng đủ điều kiện tham gia các công việc dự theo AC21 không bị ảnh hưởng bởi việc vi phạm pháp luật. Ngược lại, không cho phép cùng nộp đơn trừ khi ngày ưu tiên của người đó hiện có trên bản tin thị thực tại thời điểm yêu cầu nộp đơn đồng thời được thực hiện.

Lùi Ngày Ưu Tiên Phê Duyệt không ảnh hưởng đến EAD hoặc AP

Nếu một công dân nước ngoài nộp đơn I-485 một cách hợp lệ, thì cá nhân đó nói chung cũng đủ điều kiện để nộp đơn xin cấp giấy phép lao động (EAD) và / hoặc xin giấy phép thông hành(AP). Tương tự, trong khi I-485 vẫn đang chờ xử lý, thông thường có thể gia hạn EAD và / hoặc AP của một người. Việc vi phạm không ảnh hưởng đến hiệu lực của EAD hoặc AP hiện có, cũng như không ngăn cản một người đăng ký gia hạn.

Trừ khi Quốc hội sửa chữa hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ, việc lùi ngày ưu tiên phê duyệt có thể sẽ vẫn là mối đe dọa thường xuyên đối với nhiều công dân nước ngoài. Vì vậy, sẽ rất hữu ích nếu bạn hiểu việc này có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc ở lại Hoa Kỳ của một người trong thời gian chờ đợi để trở thành thường trú nhân hợp pháp.

Liên hệ Close
Đăng ký